Cách viết di chúc thừa kế tài sản, đất đai. Hướng dẫn lập bản di chúc viết tay, đánh máy theo mẫu

22/04/2017

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của. Đây là nội dung quy định tại Điều 609 Bộ luật Dân sự. Cách viết di chúc thừa kế tài sản, đất đai. Cách lập di chúc viết tay, đánh máy theo đúng mẫu viết di chúc để có bản di chúc hợp pháp. Đây là những nội dung nhiều người rất cần hướng dẫn.

1. Cần hiểu di chúc là gì trước khi tìm hiểu Cách viết di chúc thừa kế tài sản, đất đai đúng quy định.

Cách lập di chúc viết tay, mẫu viết di chúc thừa kế tài sản, đất đai
Cách lập di chúc viết tay, mẫu viết di chúc thừa kế tài sản, đất đai

Theo quy định tại Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015 Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết”.

Hình thức của di chúc:

Di chúc phải được lập thành văn bản; ngoại trừ trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

Tuy nhiên, sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

Điện thoại tư vấn: 0988931100 – 0931781100 -(024)39761078

Điều kiện di chúc hợp pháp:

Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
 • Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.
 • Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.
 • Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.
 • Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp nếu:

Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

 • Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

2. Cách viết bản di chúc thừa kế tài sản, đất đai hợp pháp.

Khi lập di chúc cần thể hiện được đầy đủ các nội dung sau:

 • Ngày, tháng, năm lập di chúc;
 • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
 • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
 • Di sản để lại và nơi có di sản.
 • Ngoài các nội dung trên, di chúc có thể có các nội dung khác.

Đối với bản di chúc thừa kế tài sản, đất đai thì thông tin về tài sản, đất đai là rất quan trọng. Vì vậy, thông tin về tài sản, đất đai trong di chúc phải rõ ràng, đầy đủ. Người để lại di chúc phải ghi rõ thông tin về tài sản;

 • Tên tài sản;
 • Giá trị tài sản (trường hợp muốn nói rõ giá của tài sản đó);
 • Số lượng, chủng loại tài sản;
 • Giấy tờ về quyền sở hữu nếu tài sản đăng ký quyền sở hữu.

Đối với bản di chúc thừa kế đất đai, cần ghi rõ thông tin thửa đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ghi rõ các tài sản ghắn liền trên đất.

Một số lưu ý trong cách lập di chúc viết tay thừa kế tài sản, đất đai.

 • Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.
 • Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Khi cần được hỗ trợ tư vấn pháp luật liên quan đến thừa kế, di chúc, cách viết di chúc thừa kế tài sản, đất đai, cách lập bản di chúc viết tay theo mẫu. Hãy liên hệ với chúng tôi, Công ty Luật Ba Đình

Cách viết bản di chúc thừa kế tài sản, đất đai, lập bản di chúc viết tay theo mẫu
Cách viết bản di chúc thừa kế tài sản, đất đai, lập bản di chúc viết tay theo mẫu

Số điện thoại tư vấn miễn phí của Luật Ba Đình:

Rate thispost
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không