Mẫu điều lệ công ty chuẩn nhất 2022

30/07/2020

 Luật Ba Đình giới thiệu mẫu điều lệ công ty chuẩn. Chuẩn ở đây là đúng theo quy định pháp luật doanh nghiệp. Đồng thời, có thể bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh.

I. CÁC LOẠI ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ NỘI DUNG CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY CHUẨN MẪU.

1. Các loại điều lệ công ty:

Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp.

Đây là bản điều lệ mà công ty cần xây dựng ngay khi nộp hồ sơ thành lập công ty. Thông thường thì các công ty làm thủ tục thành lập doanh nghiệp sẽ xây dựng bản điều lệ này. Sau đó điều lệ công ty sẽ được gửi cho người thành lập doanh nghiệp ký tên. Đây cũng là một thành phần không thể thiếu trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp. 

Thủ tục liên quan:

Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

Dựa trên bản điều lệ được xây dựng khi đăng ký thành lập công ty, mỗi công ty có thể sửa đổi hoặc bổ sung thêm các nội dung cho phù hợp với thực tế hoạt động. Những nội dung sửa đổi bổ sung của mỗi doanh nghiệp có thể sẽ khác nhau. Bởi vì, mỗi một công ty sẽ có cách thức quản lý vận hành và chiến lược phát triển riêng. Tuy nhiên, những nội dung sửa đổi, bổ sung trong điều lệ công ty đều không được trái với quy định của pháp luật doanh nghiêp.

Hướng dẫn soạn thảo mẫu điều lệ công ty
Hướng dẫn soạn thảo mẫu điều lệ công ty

2. Nội dung điều lệ công ty chuẩn mẫu.

Mẫu điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu sau đây:

 •  Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;
 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập;
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Cơ cấu tổ chức quản lý;
 • Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;
 • Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;
 •  Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

3. Tư vấn soạn thảo mẫu điều lệ. Số điện thoại tư vấn miễn phí của Luật Ba Đình:

Điện thoại tư vấn: 0988931100 – 0931781100 -(024)39761078

Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

Mẫu điều lệ công ty mới nhất
Mẫu điều lệ công ty mới nhất
 • Các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
 • Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

Mẫu điều lệ được sửa đổi, bổ sung phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

 • Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;
 • Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.

II. GIỚI THIỆU MẪU ĐIỀU LỆ CÔNG TY CHUẨN QUY ĐỊNH.

Luật Ba Đình giới thiệu mẫu điều lệ chuẩn quy định của Luật Doanh nghiệp . Khách hàng có thể tham khảo mẫu điều lệ phù hợp với loại hình doanh nghiệp của mình.

Liên hệ Luật sư để được tư vấn chi tiết hơn về điều lệ công ty.

Rate thispost
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không