Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh

04/07/2021

Khi thực hiện tạm ngừng kinh doanh, việc chủ sở hữu công ty ban hành quyết định tạm ngừng kinh doanh là thủ tục bắt buộc. Tùy thuộc vào loại hình công ty/ doanh nghiệp khác nhau mà sẽ có những quyết định khác nhau. Trong bài viết này, Luật Ba Đình gửi đến khách hàng mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh mới nhất theo quy định pháp luật.

KHÁI QUÁT CHUNG

Tạm ngừng kinh doanh là một tình trạng pháp lý của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể quyết định tạm ngừng kinh doanh khi gặp khó khăn về tình hình sản xuất, kinh doanh. Trong một số trường hợp, cơ quan nhà nước cũng có thể yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. 

Việc đưa ra quyết định tạm ngừng kinh doanh là một quyết định khó khăn, đầy thách thức nhưng cũng là một quyết định “khôn ngoan”. Việc tạm ngừng sẽ thay thế cho việc doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động hay phá sản. Thay vào đó, công ty sẽ có thêm thời gian để nhìn lại, giải quyết những vướng mắc còn tồn đọng.

Quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty
Quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty

Sau thời gian tạm ngừng, công ty sẽ đi vào hoạt động trở lại. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp là không quá 1 năm. Tuy nhiên, nếu sớm khắc phục được những khó khăn, công ty hoàn toàn có thể tiến hành kinh doanh trước thời hạn. 

Xem thêm:

Một số lưu ý trong thời gian doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, công ty cần lưu ý những quy định sau đây:

 • Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế. Trừ trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm.
 • Tuy nhiên, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

MẪU QUYẾT ĐỊNH TẠM NGỪNG KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 1 THÀNH VIÊN

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là loại hình doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Vì vậy, cá nhân/ tổ chức đó sẽ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Cũng chính vì vậy, khi quyết định tạm ngừng kinh doanh, công ty chỉ cần có quyết định của chủ sở hữu công ty.

Mẫu quyết định tạm ngừng hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

TÊN DOANH NGHIỆP

——–

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

         

QUYẾT ĐỊNH

(V/v tạm ngừng hoạt động)

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ –CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Căn cứ vào Điều lệ Công ty;
 • Xét tình hình kinh doanh của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Tạm ngừng kinh doanh như sau:

Thời gian tạm ngừng :

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:   Ngày  … tháng  … năm  …

Thời điểm kết thúc:                    Ngày  …  tháng   … năm  …

Lý do tạm ngừng: …………………………………

Điều 2: Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai và hoàn tất các thủ tục để thực hiện đúng các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 đảm bảo có hiệu quả.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban và các Ông, Bà có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

–         Sở kế hoạch và đầu tư…..

–         Lưu VP./.

…….., ngày …….tháng…….năm ……..

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

Khách hàng có thể tải bản word mẫu quyết định tại đây: Mau-quyet-dinh-tam-ngung-kinh-doanh-cong-ty-TNHH-mot-thanh-vien

Liên hệ tư vấn
0988931100 – 0931781100 – (024)39761078

MẪU QUYẾT ĐỊNH TẠM NGỪNG KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên là loại hình doanh nghiệp tương đối đặc biệt. Với số lượng thành viên tối thiểu là 2 và tối đa không quá 50, thành viên công ty có thể là tổ chức hoặc cá nhân. Về mặt cơ cấu, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên gồm: Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Do vậy, khi quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty, cần có biên bản Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh. Đặc biệt là quyết định của hội đồng thành viên về vấn đề này. 

Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

CÔNG TY TNHH…

Số:…………../QĐ-TN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 QUYẾT ĐỊNH
(V/v tạm ngừng hoạt động)
 HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY ……

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Căn cứ vào Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn……………………;
 • Căn cứ vào biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn…………….. về việc tạm ngừng kinh doanh;
 • Xét tình hình kinh doanh của công ty.                                          

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:    Tạm ngừng hoạt động như sau:
Thời gian tạm ngừng:…………………………………………………………………
Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:   Ngày ………..tháng ……….. năm ……
Thời điểm kết thúc:   Ngày ………..tháng ……….. năm …………
Lý do tạm ngừng:…………………………………………………………………

Điều 2: Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai và hoàn tất các thủ tục để thực hiện đúng các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 đảm bảo có hiệu quả.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban và các Ông, Bà có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

– Sở kế hoạch và đầu tư ………..     

– Lưu VP./.

…….., ngày …….tháng…….năm ……..

TM HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH HĐTV

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Khách hàng có thể tải bản word mẫu quyết định tại đây: Mau-quyet-dinh-tam-ngung-kinh-doanh-cong-ty-TNHH-hai-thanh-vien-tro-len

MẪU QUYẾT ĐỊNH TẠM NGỪNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần là loại hình công ty tương đối phổ biến hiện nay. Theo đó, công ty cổ phần sẽ có các cổ đông. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân. Số lượng cổ đông tối thiểu là 03 người/ tổ chức, và không hạn chế số lượng tối đa là bao nhiêu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp. Do tính đặc thù, việc tổ chức quản lý rất phức tạp, do đó cần phải có một cơ chế quản lý chặt chẽ.

Mẫu quyết định tạm ngừng hoạt động của công ty cổ phần
Mẫu quyết định tạm ngừng hoạt động của công ty cổ phần

Vì vậy, Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý, có quyền quyết định những vấn đề không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Khi muốn tạm ngừng kinh doanh, quyết định này cần được thông qua bởi hội đồng quản trị.

Điện thoại tư vấn: 0988931100 – 0931781100 -(024)39761078

Mẫu quyết định tạm ngừng hoạt động của công ty cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN…

Số:…………../QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 QUYẾT ĐỊNH
(V/v tạm ngừng hoạt động)
 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ……

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần ……………………;
 • Căn cứ vào biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần …………….. về việc tạm ngừng kinh doanh;
 • Xét tình hình kinh doanh của công ty.                                          

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:    Tạm ngừng hoạt động như sau:
Thời gian tạm ngừng:…………………………………………………………………
Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:   Ngày ………..tháng ……….. năm ……
Thời điểm kết thúc:   Ngày ………..tháng ……….. năm …………
Lý do tạm ngừng:…………………………………………………………………

Điều 2: Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai và hoàn tất các thủ tục để thực hiện đúng các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 đảm bảo có hiệu quả.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban và các Ông, Bà có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này                                                                                             

Nơi nhận:

– Sở kế hoạch và đầu tư ………..     

– Lưu VP./.

   …….., ngày …….tháng…….năm ……..

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Để tải bản word mẫu quyết định tạm ngừng hoạt động công ty cổ phần, khách hàng có thể tham khảo tại đây: Mau-quyet-dinh-tam-ngung-kinh-doanh-cong-ty-co-phan

5/5 - (2 bình chọn)
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không