Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty Cổ phần. Làm hồ sơ tăng vốn Nhanh

13/08/2020

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau. Các phần bằng nhau đó được gọi là cổ phần. Trong quá trình hoạt động, công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ. Mục đích của việc tăng vốn điều lệ là mở rộng quy mô công ty. Vốn điều lệ khi công ty tăng vốn là dòng vốn thực được rót vào thị trường. Nó khác hoàn toàn vốn điều lệ của doanh nghiệp tại thời điểm thành lập doanh nghiệp chỉ là vốn cam kết góp. Luật Ba Đình tư vấn thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần, hướng dẫn làm hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần.

I. CÁCH THỨC THỰC HIỆN THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, để tăng vốn điều lệ, công ty sẽ thực hiện 2 việc:

 • Tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán;
 • Bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động.

Việc chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

 • Chào bán cho các cổ đông hiện hữu.

“Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty”.

 • Chào bán cổ phần riêng lẻ.

Luật Doanh nghiệp không có định nghĩa hay giải thích từ ngữ thế nào là chào bán cổ phần riêng lẻ. Tuy nhiên, Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán quy định: “Chào bán chứng khoán riêng lẻ là việc tổ chức chào bán chứng khoán cho dưới một trăm nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc Internet”.

 • Chào bán ra công chúng:

Việc chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.

Hướng dẫn hồ sơ thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần
Hướng dẫn hồ sơ thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần.

Số điện thoại tư vấn miễn phí:

II. TRÌNH TỰ THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN.

1. Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần theo hình thức Chào bán cổ phần riêng lẻ.

Việc tăng vốn theo hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ được thực hiện qua các bước sau:

BƯỚC 1

Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phần riêng lẻ và Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ.

BƯỚC 2

Thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

BƯỚC 3

Bán cổ phần:

Công ty có quyền bán cổ phần sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày gửi thông báo mà không nhận được ý kiến phản đối của Cơ quan đăng ký kinh doanh

BƯỚC 4

Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần

2. Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần theo hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Trình tự các bước được thực hiện như sau:

BƯỚC 1

 Thông báo tới các cổ đông:

Công ty phải thông báo bằng văn bản đến các cổ đông chậm nhất 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần

Thông báo phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số cổ phần và tỷ lệ cổ phần hiện có của cổ đông tại công ty; tổng số cổ phần dự kiến chào bán và số cổ phần cổ đông được quyền mua; giá chào bán cổ phần; thời hạn đăng ký mua; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Kèm theo thông báo phải có mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần do công ty phát hành. Trường hợp phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về công ty đúng hạn như thông báo thì cổ đông có liên quan coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua;

BƯỚC 2

Thực hiện bán cổ phần:

Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.

Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại đó cho cổ đông của công ty hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán.

Một số lưu ý khi thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bằng việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu:

 • Cổ đông công ty có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác không phải là cổ đông công ty.
 • Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người mua quy định tại khoản 2 Điều 121 Luật Doanh nghiệp được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông. Kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của công ty.

BƯỚC 3

Phát hành và trao cổ phiếu cho người mua.

Bên cạnh đó, sau khi cổ phần được thanh toán đầy đủ, công ty phải phát hành và trao cổ phiếu cho người mua. Công ty có thể bán cổ phần mà không trao cổ phiếu. Trường hợp này, các thông tin về cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 121 Luật Doanh nghiệp này được ghi vào sổ đăng ký cổ đông để chứng thực quyền sở hữu cổ phần của cổ đông đó trong công ty.

III. HỒ SƠ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN

Hồ sơ tăng vốn điều lệ gồm:

 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ
 • Quyết định Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ
 • Thông báo về việc tăng vốn điều lệ
 • Danh sách cổ đông
 • Điều lệ công ty sửa đổi
Rate thispost
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không