Thủ tục thay đổi vốn điều lệ Công ty ( Cổ phần , TNHH )

04/07/2020

Bạn đang cần làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ Công ty Cổ phần hay TNHH ?

Trước hết, hãy cùng tìm hiểu về vốn điều lệ của công ty.

  • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty hợp danh:

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty.

  • Đối với công ty Cổ phần:

Vốn điều lệ là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập công ty.

Và bây giờ, hãy tìm hiểu các trường hợp thay đổi vốn điều lệ cụ thể nhé.

1. Các trường hợp làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ Công ty ( Cổ phần hoặc TNHH ).

1.1. Tăng vốn điều lệ của công ty.

Khoản 1 Điều 68 Luật Doanh nghiệp, Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau:

Một là, Tăng vốn góp của thành viên.

Trường hợp này, phần vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên cũng có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác (Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2014).

Nếu thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Đồng thời, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu không có thỏa thuận khác.

Hai là, Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

Những trường hợp thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp
Những trường hợp thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp

Nếu cần tăng vốn công ty Cổ phần, hãy xem…

Nếu cần tăng vốn công ty TNHH, hãy xem…

Liên hệ tư vấn thay đổi vốn điều lệ công ty:

Liên hệ tư vấn
0988931100 – 0931781100 – (024)39761078

1.2. Giảm vốn điều lệ của công ty.

Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

Một là, hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên.

Hoàn trả theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty.

Điều kiện thực hiện:

  • Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm.
  • Bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.

Hai là, Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên (Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014).

Ba là, Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn (Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2014).

2. Trình tự, Thủ tục thay đổi vốn điều lệ Công ty ( Cổ phần, TNHH )

2.1. Thủ tục thay đổi vốn điều lệ đối với Công ty TNHH:

* Trường hợp thay đổi tỷ lệ vốn góp:

Hồ sơ thủ tục thay đổi vốn điều lệ bao gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
  • Danh sách thành viên công ty.

* Trường hợp thay đổi vốn điều lệ:

Hồ sơ thủ tục thay đổi vốn điều lệ bao gồm:

  • Quyết định của Chủ sở hữu công ty đối với Công ty TNHH một thành viên/ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên/công ty hợp danh;
  • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp:

+ Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

+ Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế.

*Trường hợp giảm vốn điều lệ:

  • Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.
Tủ tục thay đổi vốn điều lệ
Tủ tục thay đổi vốn điều lệ

2.2. Thủ tục thay đổi vốn điều lệ đối với Công ty cổ phần:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông;

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp:

+ Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

+ Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế.

* Trường phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ:

– QĐ và bản sao biên bản họp ĐHĐCĐ về việc phát hành CP chào bán để tăng vốn điều lệ (trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần);

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

*Trường hợp giảm vốn điều lệ:

– Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

3. Một số lưu ý khi thực hiện Thủ tục thay đổi vốn điều lệ Công ty ( Cổ phần , TNHH )

Thứ nhất, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp phải tiến hành công bố thông tin thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thứ hai, trong trường hợp Công ty TNHH một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của cá nhân khác, công ty cần tiến hành thay đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc Công ty cổ phần.

Liên hệ tư vấn thay đổi vốn điều lệ công ty:

Điện thoại tư vấn: 0988931100 – 0931781100 -(024)39761078

Rate thispost
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không